Choď na obsah Choď na menu
Reklama
Reklama
 


Rodina nie je inštitúciou vytvárajúcou podmienky pre násilie

23. 3. 2009

Národný akčný plán na prevenciu a elimináciu násilia páchaného na ženách na roky 2009 – 2012,

Klub mnohodetných rodín

 

Pripomienky

Prostredníctvom špecializovanej stránky spravovanej MS SR bol predložený Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny na pripomienkové konanie Národný akčný plán na prevenciu a elimináciu násilia páchaného na ženách na roky 2009 – 2012 Rezortné číslo: 5857/2009-II/1 na spracovaného na základe Uznesenia vlády SR č. 386 z 11.6.2008.

Pripomienky Klubu mnohodetných rodín sú:

1.        

Stav

Návrh

Násilie páchané na ženách má závažné spoločenské príčiny a dôsledky, a preto sa úlohy smerujúce k jeho prevencii a eliminácii stávajú úlohami celospoločenského významu.

 

Násilie páchané v rodinách na oboch partneroch, najmä na ženách a deťoch má závažné spoločenské príčiny a dôsledky, a preto sa úlohy smerujúce k jeho prevencii a eliminácii stávajú úlohami celospoločenského významu.

V ďalšom texte podľa významu výraz žena, ženách a pod. doplniť aj o partnerov, mužovdeti. alternatívou je termín domáce násilie

Zdôvodnenie

Text preambuly determinuje obsah dokumentu. Dokument sa síce prednostne zaoberá násilím na ženách a v súvislosti s tým sa odvoláva na viaceré dokumenty, ale v ďalšom texte hovorí o násilí v rodinách, žiaľ explicitne sa násilím na deťoch nezaoberá. Dokument má riešiť partnerské vzťahy.

Dokument vnucuje stereotyp násilníckeho muža a ženy trpiteľky.

Celá kapitola dokumentu sa zaoberá odstraňovaním stereotypov. Tým že sama predkladá určité stereotypy, veľmi často verejnosť dokument vníma ako výsledok feministického hnutia, čím sa znevažuje jeho potreba pre prax. Dokumentu chýba vyváženosť.

2.        

Stav

Návrh

Materiál je miestami opisný a rozvláčny, nepoužíva rovnakú terminológiu

Po preambule vložiť definíciu používaných pojmov, skratiek a pod.

Zdôvodnenie

Materiál po spresnení bude jednoznačný a dôveryhodnejší

3.        

Stav

Návrh

Odvolávky na literatúru sú uvedené v texte bez priameho prepojenia

Odvolávky na literatúru uviesť pod textom (v poznámke) a podľa možností s priamym prepojením

Zdôvodnenie

Materiál po spresnení bude jednoznačný a prehľadnejší

4.        

Stav

Návrh

Navrhnuté úlohy NAP na roky 2009 – 2012 boli predmetom ...... ako aj Rady vlády pre rodovú rovnosť a jej exekutívneho a konzultačného výboru. Pripomienky a návrhy týchto orgánov boli pri príprave uvedeného dokumentu rešpektované a prispeli k jeho skvalitneniu

Text vypustiť, lebo nezodpovedá skutkovému stavu

Zdôvodnenie

Som členom konzultačného výboru Rady vlády pre rodovú rovnosť. Text som nemal k dispozícii a sa s ním stretávam prvý raz na základe vereného pripomienkového konania

5.        

Stav

Návrh

II. Oblasť poskytovania pomoci ženám, ktoré zažili alebo zažívajú násilie

Aktivity

 

Text doplniť o aktivitu:

Vykonať štúdiu o príčinách násilia v rodinách a partnerských vzťahoch, venovať sa skrytému násiliu v rodinách:

najmä jeho formám spôsobujúcim feminizáciu chudoby;

nedocenenie práce matky pre rodinu a pre spoločnosť;

nepodieľaní sa členov rodiny primeraným spôsobom na práci v rodine;

zabraňovaní členovi rodiny zamestnať sa;

násiliu spôsobené psychickými poruchami (chorobami) člena rodiny

 

Zdôvodnenie

Skryté formy násilia v rodinách, tým že nie sú viditeľné, sú spoločensky neodsudzované. Spôsobujú dlhodobé utrpenie a môžu viesť k neprimeraným reakciám zúčastnených bez predchádzajúcich znakov. KMR sa dlhodobo venuje tejto oblasti.

 

6.        

Stav

Návrh

III. Oblasť vzdelávania a scitlivovania pomáhajúcich profesií

Text doplniť o aktivitu:

Uskutočniť vzdelávanie profesií, ktoré sa dostávajú do styku s diskriminovanými a kompetentných zamestnancov a zamestnankýň úradov, resp. na ktorých je páchané násilie o príčinách násilia v rodinách a partnerských vzťahoch, venovať sa skrytému násiliu v rodinách:

najmä jeho formám spôsobujúcim feminizáciu chudoby;

nedocenenie práce matky pre rodinu a pre spoločnosť;

nepodieľaní sa členov rodiny primeraným spôsobom na práci v rodine;

zabraňovaní členovi rodiny zamestnať sa;

násiliu spôsobené psychickými poruchami (chorobami) člena rodiny

 

Zdôvodnenie

Skryté formy násilia v rodinách, tým že nie sú viditeľné, sú spoločensky neodsudzované. Spôsobujú dlhodobé utrpenie a môžu viesť k neprimeraným reakciám zúčastnených bez predchádzajúcich znakov.

 

7.        

Stav

Návrh

Oblasť prevencie

Predložené návrhy doplniť o pozitívnu prevenciu predchádzaniu násiliu v rodinách

Zdôvodnenie

Predložené návrhy sú reštriktívne a chýbajú návrhy podporujúce a predovšetkým posilňujúce rodinu. Zúžiť prácu na reštrikciu je predložený plán odsúdiť na neúspech.

8.        

Stav

Návrh

IV. Oblasť  štatistík, výskumu a monitoringu

 

Text doplniť:

Dokument sa zaoberá rôznymi formami násilia v prostredí rodiny. Rodina nie je inštitúcia vytvárajúca podmienky pre násilie, ale sama najviac trpí násilím páchaným v nej. Preto treba venovať osobitnú pozornosť štúdii rodiny, jej posilňovaniu (strengtheen) a podpore (support).

Výsledkom je rodinné prostredie, ktoré svojou povahou sťažuje vznik násiliu a ak vznikne, tak má mať dostatok síl a prostriedkov k dispozícii aby ho bola schopná účinne potlačiť.

Pokiaľ rodina nie je schopná sama vykonať tieto funkcie, potom je potrebná externá pomoc, ktorá musí byť dostatočne rýchla a efektívna, aby mala význam, lebo v opačnom prípade nechráni postihnutého ale podporuje násilie.

Zdôvodnenie

Text vôbec nespomína prostredie rodiny, kde sa uskutočňuje najčastejšie násilie. Nespomenutím rodiny sa vytvára nepriamo dojem, že rodina je tá inštitúcia, kde násilie sa predpokladá od jej vzniku a preto ju treba eliminovať. V praxi je to uskutočnené v tomto dokumente, ktorý nepovažuje za dôležité sa zaoberať rodinou. Predložený dokument rieši symptomatické záležitosti a nie primárne.

9.        

Stav

Návrh

Financovanie aktivít vykonávanými rôznymi aktérmi, najmä MVO

Vypracovať záväznú metodiku financovania aktivít, pričom presunúť ťažisko z odstraňovania násilia do prevencie

Zdôvodnenie

Rutinná práca sa nemôže v priebežnej fáze financovať z prostriedkov ESF alebo iných krátkodobých projektov. Treba zmeniť dotačnú politiku a najmä zabezpečiť dostatočný tok financií pre túto oblasť.

Vytvoria sa tým pracovné miesta a efekt sa veľmi rýchlo dostaví. Investície do prevencie sú investície s najkratšou dobou návratnosti.

Štát musí mať záujem o zníženie násilia a preto musí efektívne vynakladať prostriedky. Treba nájsť príčiny a neriešiť tlmenie symptómov.

10.     

Všeobecná pripomienka:

Pri pripomienkovaní zohľadňujeme relevantné dokumenty, napr. EÚ a OSN, najmä z oblasti ľudských práv, chudoby a rodinnej politiky.

 11.     

Všeobecná pripomienka:

Pripomienkový materiál a naše pripomienky dáme k dispozícii našim partnerom doma a v zahraničí.

Pripomienky po internom pripomienkovom konaní spracoval:

Klub mnohodetných rodín

23.marec 2009

Ing. Stanislav Trnovec, CSc.
Klub mnohodetných rodín
Club of Large Families
Lichardova 16
81103 Bratislava
Slovensko
kmr@kmr.sk
www.kmr.sk

 

Pozn. administrácie: Pripomienky k predmetnému akčnému plánu predkladá aj skupina občianskych združení prevažne prochoice zamerania, vrátane viacerých skupín homosexuálov, feministiek a lesbičiek na stránke: http://www.diskriminacia.sk/?q=node/743

 
Reklama

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.